Đáp án phiếu bài tập tuần 20 đề B toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Chu vi hình A là: D. 10,28 cm

2. Diện tích phần tô màu là: C. 4,56

3. Diện tích phần tô màu là: B. 0,86

4.

a. Chu vi hình tròn có bán kính là: C. 9,42 dm

b. Diện tích hình tròn có bán kính 1,5 dm là: D. 7,065

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

5.

Hình tròn(1)(2)(3)(4)
Bán kính2cm1cm2dm3m
Đường kính4cm2cm4dm6m
Chu vi12,56cm6,28cm12,56dm18,84m
Diện tích12,563,1412,56

6.

Diện tích hình chữ nhật ABCD:

8 x 4 = 32 ()

Diện tích 4 nửa hình tròn bằng nhau, hay diện tích 2 hình tròn bằng nhau có bán kính 2cm.

(2 x 2 x 3,14) x 2 = 25,12 ()

Diện tích phần tô màu là:

32 - 25,12 = 6,88 ()

Đáp số: 6,88

7. Đổi = 0,4m

Bán kính hình tròn: 0,4 : 2 = 0,2 (m)

Diện tích hình tròn: 0,2 x 0,2 x 3,14 = 0, 1256 ()

Có thể tích với phân số: : 2 = $\frac{1}{5}$(m)

Diện tích hình tròn: x x 3,14 = $\frac{3,14}{25}$ ($m^{2}$)

Đổi: $m^{2}$ = 0,1256$m^{2}$

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021