Đáp án phiếu bài tập tuần 4 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. a) Đ b) S

2. a) S b) Đ

3. a) S b) Đ

4. a) S b) Đ

5. a) S b) Đ

Phần II.TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. đáp số : bút xanh: 36 cái; bút đỏ 24 cái

Các bước giải :

Tìm giá trị một phần : 60 : (3 + 2) = 12 (cái)

Tìm số bút xanh : 12 x 3 = 36 (cái)

Tìm số bút đỏ : 12 x 2 = 24 (cái)

2. Đáp số : 8 ngày

Các bước giải :

Tìm số sản phẩm làm được trong một ngày:

30: 5 = 6 (sản phẩm)

Tìm số ngày để người đó hoang thành 48 sản phẩm:

48 : 6 = 8 (ngày)

3. Đáp số : 5 ngày

Các bước giải

Tìm số ngày để 1 người ăn hết số gạo đó :

6 x 45 = 270 (ngày)

Tìm số ngày để 54 người ăn hết số gạo đó :

270 : 54 = 5 (ngày)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021