Phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 11 toán 5, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 11. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Nối phép tính với kết quả đúng:

Phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề B)

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Tính: 34,5 – 4,5 – 3,5 – 2,5 = ?

A. 29

B. 24

C. 31

D. 36

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a)

25 – 3,5 + 1,5

= 25 – 5

= 20 Phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề B)

b)

25 – 3,5 + 1,5

= 25 – (3,5 – 1,5)

= 25 – 2

= 23 Phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề B)

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Từ sợi dây dài m người ta cắt đi 3,5 dm thì sợi dây còn lại dài bao nhiêu?

A. 0,25 dm

B. 25 dm

C. 0,25 m

D. 2,5 m

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Tổng hai số thập phân không thể là số tự nhiên Phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề B)

b) Tổng hai số thập phân có thể là số thập phân hoặc số tự nhiên Phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề B)

c) Hiệu hai số thập phân không thể là số tự nhiên Phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề B)

d) Hiệu hai số thập phân có thể là số thập phân hoặc số tự nhiên Phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề B)

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 50,08 – 27,39 – 2,61

= ………………….

= ………………….

= ………………….

b) 20,1 – 23,45 + 13,45

= ………………….

= ………………….

= ………………….

2. Tìm

a) 3,45 – 2,5 + = 1,78

= ………………….

= ………………….

= ………………….

b) 12,3 – + 4,5 = 2,3

= ………………….

= ………………….

= ………………….

2. Tìm

3. Tìm hiệu của hai số, biết rằng nếu số lớn thêm 15,4 và số bé thêm 7,8 thì hiệu hai số mới bằng 20,08.

Bài giải

………….………….……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021