Đáp án phiếu bài tập tuần 31 đề B toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1.

a. Khi nhân một số thập phân với 1% ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số (S)

b. Khi nhân một số thập phân với 1% ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số (Đ)

2.

a. (S)

b. (Đ)

3.

a. (S)

b. (Đ)

4.

a. (S)

b. (Đ)

5.

a. 20 - 17,5 - 2,5 = 0 (Đ)

b. 20 - 17,5 - 2,5 = 5 (S)

6. a. (Đ) b. $\frac{1}{100}$ (S)

c. (Đ) d. $\frac{1}{100}$ (S)

7.

a. (S)

b. (S)

c. (Đ)

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

8.

a. + x 2 = 345

x (1 + 2 = 345

x 3 = 345

= 345 : 3

= 115

b. 2,3 - + 4,5 = 1,2

2,3 - ( - 4,5) = 1,2

- 4,5 = 2,3 - 1,2

= 1,1 + 4,5

= 5,6

9. 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + 0,5 + 0,6 + 0,7 + 0,8 + 0,9

= (0,1 + 0,9) + (0,2 + 0,8) + (0,3 + 0,7) + (0,4 + 0,6) + 0,5

= 1 + 1 + 1 + 1 + 0,5 = 4,5

10. Bài giải:

Tổng của hai số đó là: 7,89 + 4,56 - 1,23 = 11,22

Đáp số: 11,22

11. Bài giải:

Hiệu của hai số đó là: 20,09 - 2,46 - 1,35 = 18,98

Đáp số: 18,98

12. 3 x = 4 x $\frac{3}{5}$

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021