Đáp án phiếu bài tập tuần 35 đề A toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Viết dưới dạng phân số thập phân: 0,6% = .........

Đáp án đúng: C.

2. bao gạo đó là:

Đáp án đúng: D. 30kg

3. nếu có 120 người thì ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

a. 9 ngày (Đ) b. 10 ngày (S)

4. Quãng đường người đó đi xe trong 15 phút là:

a. 3km (Đ) b. 1,8km (S)

5.

a. (S)

b. (Đ)

6.

a. (S)

b. (Đ)

c. (S)

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

7. Bài giải:

Số gạo nếp bán được là: 75 : (2+3) x 2 = 30 (kg)

Số gạo tẻ bán được là: 75 - 30 = 45 (kg)

Đáp số: Gạo nếp: 30 kg

Gạo tẻ: 45 kg

8. Bài gải:

Đổi: 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ; 25 phút = giờ

Quãng đường AB dài: 12 x 2,25 = 27 (km)

Vận tốc của ô tô là: 27 : = 64,8 (km/giờ)

Đáp số: 64,8 km/giờ

9. x 1,2 = 2,9 - 2,3

x 1,2 = 0,6

= 0,6 : 1,2

= 0,5

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021