Đáp án phiếu bài tập tuần 2 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. a) S b) Đ

c) Đ d) S

2. a) S b) Đ c) Đ

d) S e) S g) Đ

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. a)

=

=

=

b)

=

=

=

c)

=

=

=

d)

=

=

=

2. Đáp số : giờ

Các bước giải :

Tìm lượng nước vòi thứ nhất chảy vào bể sau 1 giờ : = $\frac{1}{3}$ (bể)

Tìm lượng nước vòi thứ hai chảy vào bể sau 1 giờ : = $\frac{1}{4}$ (bể)

Tìm lượng nước hai vòi cùng chảy vào bể sau 1 giờ : = $\frac{7}{12}$ (bể)

Tìm thời gian hai vòi cùng chảy vào bể để đầy bể : 1 : = $\frac{12}{7}$ (giờ)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021