Đáp án phiếu bài tập tuần 28 đề A toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Muốn tính thời gian ta lấy:

a. Quãng đường chia cho vận tốc (Đ)

b. Quãng đường nhân với vận tốc (S)

c. Vận tốc chia cho quãng đường (S)

2. Người đó đi quãng đường 15km 750m hết thời gian:

a. 1 giờ 15 phút (Đ)

b. 1,15 giờ (S)

3. Người đó đến điểm B lúc:

Đáp án: C. 8 giờ 3 phút

4.

a. Hàng Anh đến B trước (S)

b. Thu Hà đến B trước (S)

c. Cả hai bạn đến B cùng một lúc (Đ)

5. Thời gian ô tô chạy từ A đến B là:

Đáp án: B. 2 giờ 10 phút

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6.

a. 1 giờ 12 phút = giờ = $1\frac{1}{5}$ giờ = 1,2 giờ

2 giờ 18 phút = giờ = $2\frac{3}{10}$ giờ = 2,3 giờ

2 giờ 36 phút = giờ = $2\frac{3}{5}$ giờ = 2,6 giờ

b. 24 phút = giờ = $\frac{2}{5}$ giờ = 0,4 giờ

20 phút = giờ = $\frac{1}{3}$ giờ

1 giờ 40 phút = giờ = $1\frac{2}{3}$giờ = $\frac{5}{3}$ giờ.

7. Bài giải:

Thời gian máy bay bay từ A đến B là:

1365 : 780 = 1,75 giờ = 1 giờ 45 phút

Máy bay đến B lúc:

10 giờ 45 phút + 1 giờ 45 phút = 11 giờ 90 phút = 12 giờ 30 phút.

Đáp số: 12 giờ 30 phút

8. Bài giải:

Sau mỗi giờ hai ô tô đi được quãng đường là: 60 + 54 = 114 (km)

Thời gian đi để hai ô tô gặp nhau là: 171 : 114 = 1,5 (giờ)

Đổi: 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

Đáp án: 1 giờ 30 phút

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021