Đáp án phiếu bài tập tuần 15 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1.

a) S

b) Đ

c) S

2.

a) S

b) Đ

c) S

3. D

4. Nối

5.

a) S

b) S

c) Đ

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 123 : 2,5 + 45 : 2,5

= (123 + 45) : 2,5

= 168 : 2,5

= 67,2

b) 37,5 : 1,2 – 27,15 : 1,2

= (37,5 – 27,15) : 1,2

= 10,35 : 1,2

= 8,625

2. Các bước giải

- Tìm các số kẹo trong thùng thứ hai:

20 + 0,5 = 20,5 (kg)

- Tìm số kẹo trong cả hai thùng:

20 + 20,5 = 40,5 (kg)

- Tìm số hộp kẹo:

40,5 : 0,75 = 54 (hộp)

3. Các bước giải

- Tìm khối lượng 1 lít sữa:

0,78 : 0,75 = 1,04 (kg)

- Tìm số lít sữa:

26 : 1,04 = 25 ()

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021