Đáp án phiếu bài tập tuần 12 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1.

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

2.

3. C. 9,5 m

4.

a) S

b) Đ

5.

a) S

b) Đ

c) S

PHẦN II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Các bước giải

- Tính khối lượng của 15 hộp kẹo:

0,25 x 15 = 3,75 (kg)

- Tính khối lượng của 18 hộp bánh:

0,125 x 18 = 2,25 (kg)

- Tính tổng khối lượng:

3,75 + 2,25 = 6 (kg)

2. Các bước giải

- Tính giá tiền 1 m vải:

180000 : 8 = 22500 (đồng)

- Tính số tiền mua 1,4 m vải:

22500 x 1,4 = 31500 (đồng)

- Tìm số tiền may áo:

20000 + 31500 = 51500 (đồng)

3. Các bước giải

= $\bar{2b,a3}$

= $\bar{2ba3}$ (Cùng nhân với 100)

= $\bar{2ba3}$

Ta thấy a = 2; b = 3.

Vậy = 23

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021