Phiếu bài tập tuần 17 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 17 toán 5, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 17. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tìm 36% của 4,5

A. 1,52

B. 12,5

C. 16,2

D. 1,62

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bao thứ nhất có 36 kg gạo tẻ. Bao thứ hai có 25 kg gạo nếp. Người ta lấy 25% lượng gạo tẻ trong bao thứ nhất và lấy 36% lượng gạo nếp trong bao thứ hai. Hãy so sánh lượng gạo tẻ và gạo nếp lấy ra.

a) Lượng gạo tẻ nhiều hơn lượng gạo nếp Phiếu bài tập tuần 17 toán 5 tập một (Đề B)

b) Lượng gạo tẻ ít hơn lượng gạo nếp

c) Lượng gạo tẻ bằng lượng gạo nếp

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm một số biết 12% của số đó là 1,5.

a) 0,18

b) 12,5

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Từ một thùng chứa dầu người ta lấy ra 15 , chiếm 48% lượng dầu trong thùng đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?

A. 31,25

B. 320

C. 16,25

D. 305

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Cuối năm 2005, số dân của khu vực A là 31250 người. Trung bình mỗi năm dân số khu vực này tăng 1,6%. Hỏi cuối năm 2007 số dân của khu vực A là bao nhiêu người?

a) 32250 người

b) 32258 người

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Một đội thợ đã gặt xong 1,5ha diện tích cánh đồng trong ba ngày. Ngày đầu đội đã gặt được 30% diện tích đó. Ngày thứ hai gặt được 60% diện tích còn lại. Hỏi ngày thứ ba đội gặt được bao nhiêu héc-ta?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2. Cửa hàng có một số gạo. Sau khi bán 120kg gạo thì số gạo còn lại bằng 37,5% số gạo trước khi bán. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021