Đáp án phiếu bài tập tuần 25 đề B toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1.

2. Trong 1/3 ngày kim phút quay được: D. 8 vòng

3.

40 phút = ...... giờ

a. (S) b. $\frac{2}{3}$ (Đ)

1 giờ 20 phút = ........ giờ

c. (S) d. $\frac{4}{3}$ (Đ)

4.

Bạn A đến câu lạc bộ lúc:

a. 8 giờ 25 phút (S) b. 7 giờ 55 phút (Đ)

Bạn B đến câu lạc bộ lúc:

c. 8 giờ 15 phút (Đ) d. 8 giờ 5 phút (S)

Hai bạn đến câu lạc bộ cách nhau:

e. 10 phút (S) g. 20 phút (Đ)

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

5.

a. 7 giờ 15 phút + 1 giờ 28 phút + 4 giờ 45 phút = (7 giờ 15 phút + 4 giờ 45 phút) + 1 giờ 28 phút = 12 giờ + 1 giờ 28 phút = 13 giờ 28 phút.

b. 10 giờ - 5 giờ 25 phút - 2 giờ 35 phút = (10 giờ - (5 giờ 25 phút + 2 giờ 35 phút) = 10 giờ - 8 giờ = 2 giờ.

6. Bài giải:

Đổi 8 giờ rưỡi = 8 giờ 30 phút

Buổi học đàn của Thu Hà kết thúc lúc:

8 giờ 30 phút + 45 phút = 8 giờ 75 phút = 9 giờ 15 phút

Đáp số: 9 giờ 15 phút

7. Bài giải:

Máy bay khởi hành từ Hà Nội vào lúc:

10 giờ - 1 giờ 45 phút = 9 giờ 60 phút - 1 giờ 45 phút = 8 giờ 15 phút

Đáp án: 8 giờ 15 phút.

8. Bài giải:

Đổi: 3 giờ rưỡi = 3 giờ 30 phút

Thời gian ô tô đi từ A đến B, kể cả thời gian nghỉ:

3 giờ 30 phút + 45 phút = 3 giờ 75 phút = 4 giờ 15 phút

Ô tô đến điểm B lúc:

9 giờ 45 phút + 4 giờ 15 phút = 13 giờ 60 phút = 14 giờ.

Đáp số: 14 giờ

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021