Phiếu bài tập tuần 14 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 14 toán 5, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 14. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

1.1. Thương của 12,3 và 13 là số

a) Lớn hơn 1 b) Nhỏ hơn 1

1.2. Thương của 3,4 m và 5 dm là số

a) Lớn hơn 1 b) Nhỏ hơn 1

1.3. Thương của 65 tạ và 7 tấn là số

a) Lớn hơn 1 b) Nhỏ hơn 1

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

A. 92,02 : 45 = 2,3 (dư 67)

B. 92,02 : 45 = 2,03 (dư 67)

C. 92,02 : 45 = 2,4 (dư 0,22)

D. 92,02 : 45 = 2,04 (dư 0,22)

3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó :

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 0,12 2 2,5 > 0,12 $\times$ 10 : 4

b) 0,12 2,5 = 0,12 10 : 4

c) 0,12 2,5 < 0,12 10 : 4

PHẦN II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 106 : 6 + 101 : 6

=………………………….

=………………………….

=………………………….

b) 100 : 9 – 79,3 : 9

=………………………….

=………………………….

=………………………….

2. Tìm :

a) 10,6 : + 7,19 : x = 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

b) 7 : – 3,9 : = 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

3. Một người bán được số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 13,5 kg, trong đó số gạp nếp bằng số gạo tẻ. Hỏi người đó bán được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

4. Hình thoi ABCD có diện tích 220,5 , dộ dài đường chéo BD là 18 cm. Tìm độ dài đường chéo AC của hình thoi đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021