Phiếu bài tập tuần 31 toán 5 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 31, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 31. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a.

b.

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a.

b.

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. 1,05 x 0,08 = 0,84

b. 1,05 x 0,08 = 0,084

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a.

b.

5. Nối biểu thức với giá trị của biểu thức đó.

6. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Cuối năm 2006 số dân của khu vực A là 31250 người. Từ cuối năm 2006 đến cuối năm 2007 số dân khu vực A tăng 1,6%. Hỏi đến cuối năm 2007 số dân của khu vực A là bao nhiêu người?

a. 31750 người b. 31570 người

7. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. 0,5 = 5% b. 0,5 = 50%

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

8. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a. 2,05 x 1,3 + 2,05 x 1,7

= ...................................

= ...................................

= ...................................

b. 1,2 x 12,5 - 1,2 x 2,5

= ...................................

= ...................................

= ...................................

9. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a. 3,7 x 0,5 x 2

= ...................................

= ...................................

= ...................................

b. 2, 5 x 0,7 x 4 x 0,9

= ...................................

= ...................................

= ...................................

10. Cửa hàng bán được 1 tạ rưỡi gạo tẻ và gạo nếp. Trong đó 75% là gạo tẻ. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

Bài giải

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

11. Một canô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B hết 2 giờ 40 phút. Vận tốc của canô trước khi lặng là 24,3 km/giờ và vận tốc dòng nước là 2,7km/giờ. Tính độ dài quãng sông AB.

Bài giải

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021