Đáp án phiếu bài tập tuần 29 đề B toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1.

a. (S)

b. (Đ)

2.

a. (S)

b. (Đ)

3.

a. 1,05 x 0,08 = 0,84 (S)

b. 1,05 x 0,08 = 0,084 (Đ)

4.

a. (Đ)

b. (S)

5.

2,37 + 4,53 - 1,36 = 5,54

8,3 - 4,87 + 1,65 = 5,08

2,,03 + 1,2 x 2,5 = 5,03

8,2 - 1,5 x 2,06 = 5,11

6.

Từ cuối năm 2006 đến cuối năm 2007 số dân khu vực A tăng số người là: (31250 : 100) x 1,6% = 500 (người)

Đến cuối năm 2007 số dân của khu vực A là: 31250 = 500 = 31750 (người)

Vậy:

a. 31750 người (Đ) b. 31570 người (S)

7. a. 0,5 = 5% (S) b. 0,5 = 50% (Đ)

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

8.

a. 2,05 x 1,3 + 2,05 x 1,7

= 2,05 x (1,3 + 1,7)

= 2,05 x 3

= 6,15

b. 1,2 x 12,5 - 1,2 x 2,5

= 1,2 x (12,5 - 2,5)

= 1,2 x 10

= 12

9.

a. 3,7 x 0,5 x 2

= 3,7 x (0,5 x 2)

= 3,7 x 1

= 3,7

b. 2, 5 x 0,7 x 4 x 0,9

= (2,5 x 4) x (0,7 x 0,9)

= 10 x 0,63

= 6,3

10. Bài giải:

Đổi: 1 tạ rưỡi = 150kg

Cửa hàng bán được số kg gạo tẻ là: 150 x = 112,5 (kg)

Cửa hàng bán được số kg gạo nếp là: 150 - 112,5 = 37,5 (kg)

Đáp số: Gạo tẻ: 112,5kg; gạo nếp 37,5kg.

11. Bài giải:

Đổi: 2 giờ 40 phút = giờ = $\frac{8}{3}$ giờ

Tổng vận tốc ca nô và dòng nước là: 24,3 + 2,7 = 27 (km/giờ)

Chiều dài quãng sông AB là: 27 x = 72 (km)

Đáp số: 72 km

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021