Đáp án phiếu bài tập tuần 13 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1.

a)

S

Đ

b)

Đ

S

2. B

3. Nối

4.

a) S

b) Đ

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tìm :

a) x 1,2 + x x 1,8 = 45

x (1,2 +1,8) = 45

x 3 = 45

= 45 : 3

= 15

b) x 10,8 – x x 1,8 = 108

x (10,8 – 1,8) = 108

x 9 = 108

= 108 : 9

= 12

2. Các bước giải

Đổi: 0,105 km = 1,05 hm = 105 m

- Tính chu vi:

105 x 4 = 420 (m)

- Tính diện tích:

1,05 x 1,05 = 1,1025 (); 1,1025 = 1,1025 ha

3. Các bước giải

- Tính độ dài thật theo đơn vị xăng-ti-mét:

10,2 x 1000000 = 10200000 (cm)

10200000 cm = 102 km

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021