Phiếu bài tập tuần 26 toán 5 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 26, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 26. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tính: 1 giờ 12 phút x 6 = ?

a. 6 giờ 12 phút b. 7 giờ 12 phút

Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 2 phút 15 giây x 3 = ...... phút

c. 6,75 d. 6,45

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Tính: 12 giờ 30 phút : 5 = ?

A. 2 giờ 6 phút

B. 2 giờ 46 phút

C. 2 giờ 50 phút

D. 2 giờ 30 phút

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một người làm mỗi sản phẩm hết 2 giờ 15 phút. Hỏi người đó làm 18 sản phẩm hết bao nhiêu thời gian?

a. 36 giờ 24 phút b. 40 giờ 30 phút

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Thực hiện phép tính đổi 2,4 giờ ra phút

a. 2,4 giờ x 60 = 144 phút

b. 60 phút x 2,4 = 144 phút

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6. Tính

a. 2 giờ 15 phút x 3 + 30 phút

= .......................................

= .......................................

= .......................................

b. 10 giờ 20 phút : 4 - 38 phút

= .......................................

= .......................................

= .......................................

7. Tính

a. (3 phút 25 giây + 2 phút 45 giây) x 3

= ...................................................

= .................................................

= .................................................

b. 7 giờ 12 phút : 3 - 1 giờ 5 phút x 2

= ................................................

= .................................................

= .................................................

8. Một người thợ may mỗi áo hết thời gian 1 giờ 35 phút. Hỏi người đó may 6 cái áo như thế hết bao nhiêu thời gian?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

9. Một người thợ làm việc từ 7 giờ 40 phút đến 11 giờ 30 phút thì làm được 2 sản phẩm. Hỏi trung bình làm mỗi sản phẩm hết bao nhiêu thời gian?

Bài giải

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021