Phiếu bài tập tuần 1 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 1 toán 5, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 1. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

Diện tích hình thoi MNPQ bằng mấy phần diện tích hình chữ nhật ?

a) b) $\frac{1}{4}$

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Từ các số 3, 5, 7, 9 có thể lập được bao nhiêu phân số bé hơn 1 mà tử số và mẫu số đều bé hơn 10 ?

A. 3 phân số

B. 4 phân số

C. 5 phân số

D. 6 phân số

3. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

Mẹ mua về một số vở. Mẹ cho em số vở và chị $\frac{3}{5}$ số vở đó. Hỏi mẹ cho ai nhiều vở hơn ?

a) Mẹ cho em nhiều vở hơn chị

b) Mẹ cho chị nhiều vở hơn em

4. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

Cửa hàng có số gạo tẻ bằng số gạo nếp. Người ta đã bán số gạo tẻ và $\frac{18}{30}$ số gạo nếp. Hãy so sánh số lượng gạo tẻ và số lượng gạo nếp đã bán.
a) Lượng gạo tẻ bán nhiều hơn lượng gạo nếp

b) Lượng gạo nếp bán nhiều hơn lượng gạo tẻ

c) Lượng gạo nếp bán bằng lượng gạo tẻ

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Ba phần số nào được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn ?

A.

B.

C.

D.

Phần II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. Tìm biết :

a) = $\frac{3}{4}$ b) $\frac{23 - x}{25}$ = $\frac{4}{5}$

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………............……………………………………………………………………………………………………………………............……………………………………………………………………………………………………………………............……………………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Tìm một số sao cho khi cộng tử số của phân số với số đó và giữ nguyên mẫu số thì được phân số bằng $\frac{5}{6}$.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………............……………………………………………………………………………………………………………………............……………………………………………………………………………………………………………………............……………………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Tìm một số sao cho khgi tử số và phân số trừ đi số đó và giữ nguyên mẫu số thì được phân số mới bằng $\frac{3}{8}$.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………............……………………………………………………………………………………………………………………............……………………………………………………………………………………………………………………............……………………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021