Phiếu bài tập tuần 15 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 15 toán 5, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 15. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó:

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 1,02 : 0,05 < 1,02 x 20

b) 1,02 : 0,05 > 1,02 x 20

c) 1,02 : 0,05 = 1,02 x 20

3. Nối các phép tính với kết quả của phép tính

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) = 2,34

c) = 1,4

b) = 2,75

d) = 1,04

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A. 13,5 : 2,6 = 5,19 (dư 6)

B. 13,5 : 2,6 = 5,19 (dư 0,6)

C. 13,5 : 2,6 = 5,19 (dư 0,06)

D. 13,5 : 2,6 = 5,19 (dư 0,006)

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tìm

a) 123 : + 12 : = 4,5

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

b) 89 : – 51,5 : = 62,5

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

2. Một chiếc can rỗng cân nặng 1,2kg. Người ta đổ 13,5 dầu vào chiếc can đó thì can dầu này cân nặng 12kg. Hỏi chiếc can đó chứa được bao nhiêu lít dầu, biết rằng can dầu này đầy cân nặng 19,2kg?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Bể thứ nhất chứa 1800, bể thứ hai chứa 1050 nước. Cùng 1 lúc người ta rút nước ở hai bể ra, mỗi phút bể thứ nhất rút được 37,5 nước và bể thứ hai rút được 25 nước. Hỏi sau bao lâu thì lượng nước còn lại ở hai bể bằng nhau?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021