Đáp án phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1.

2. B. 24

3.

a) S

b) Đ

4. C. 0,25 m

5.

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 50,08 – 27,39 – 2,61

= 50,08 – (27,39 + 2,61)

= 50,08 – 30

= 20,08

b) 20,1 – 23,45 + 13,45

= 20,1 – (23,45 – 13,45)

= 20,1 – 10

= 10,1

2. Tìm

a) 3,45 – 2,5 + = 1,78

0,95 + = 1,78

= 1,78 – 0,95

= = 0,83

b) 12,3 – +4,5 = 2,3

12,3 – (x – 4,5) = 2,3

– 4,5 = 12,3 – 2,3

– 4,5 = 10

= 14,5

3. Các bước giải

- Khi số lớn thêm 15,4 thì hiệu thêm 15,4

Khi số bé thêm 7,8 thì hiệu bớt 7,8

Khi đó hiệu sẽ thêm là

15,4 – 7,8 = 7,6

- Hiệu cũ thêm 7,6 được 20,08

Vậy hiệu cũ là:

20,08 – 7,6 = 12,48

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021