Đáp án phiếu bài tập tuần 11 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1.

a)

S

Đ

b)

S

Đ

2.

a)

S

Đ

b)

S

Đ

3. Tìm

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

4. Nối

5.

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 46,5 + 16,8 – 0,8

= 46,5 + (16,8 – 0,8)

= 46,5 + 16

= 62,5

b) 73,5 – 31,6 – 18,4

= 73,5 – (31,6 + 18,4)

= 73,5 – 50

= 23,5

2. Các bước giải

- Tìm số lớn:

(35,36 + 18,64) : 2 = 27

- Tìm số bé:

35,36 – 27 = 8,36

3. Các bước giải

- Đổi: 3 tạ rưỡi = 350 kg; 1 tạ rưỡi = 150 kg

- Tìm số gạo bán buổi chiều và buổi tối:

350 – 150 = 200 (kg)

- Tìm số gạo bán buổi tối:

(200 + 60) : 2 = 130 (kg)

- Tìm số gạo bán buổi chiều:

200 – 130 = 70 (kg)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021