Đáp án phiếu bài tập tuần 15 toán 5 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Nối

Đáp án phiếu bài tập tuần 15 toán 5 tập một (Đề B)

2.

a) S

b) S

c) Đ

3. Nối

Đáp án phiếu bài tập tuần 15 toán 5 tập một (Đề B)

4.

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

5. D

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tìm x

a) 123 : x + 12 : x = 4,5

(123 + 12) : x = 4,5

135 : x = 4,5

x = 135 : 4,5

x = 30

b) 89 : x – 51,5 : x = 62,5

(89 – 51,5) : x = 62,5

37,5 : x = 62,5

x = 37,5 : 62,5

x = 0,6

2. Các bước giải

- Tìm khối lượng dầu trong can lúc đầu:

12 – 1,2 = 10,8 (kg)

- Tìm khối lượng 1l dầu:

10,8 : 13,5 = 0,8 (kg)

- Tìm khối lượng dầu trong can lúc sau:

19,2 – 1,2 = 18 (kg)

- Tìm số lít dầu trong can lúc sau:

18 : 0,8 = 22,5 (l)

3. Các bước giải

- Bể thứ nhất nhiều hơn bể thứ hai bao nhiêu lít nước?

1800 – 1050 = 750 ()

- Mỗi phút vòi thứ nhất chảy nhiều hơn vòi thứ hai bao nhiêu lít nước?

37,5 – 25 = 12,5 ()

- Tìm thời gian hai vòi cùng chảy để lượng nước còn lại ở hai bể bằng nhau:

750 : 12,5 = 60 (phút)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021