Đáp án phiếu bài tập tuần 20 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. C. 6

2.

a) S

b) Đ

c) S

3.

a) S

b) Đ

4.

a) S

b) Đ

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tìm :

a) : 1,8 x 4,5 = 10,8

: 1,8 = 10,8 : 4,5

: 1,8 = 10,8 : 4,5

: 1,8 = 2,4

= 2,4 x 1,8

= 4,32

b) : 1,8 : 4,5 = 10,8

: 1,8 = 10,8 x 4,5

: 1,8 = 48,6

= 48,6 x 1,8

= 87,48

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 19,5 x 2,5 x 4

= 19,5 x (2,5 x 4)

= 19,5 x 10

= 195

b) 40,16 x 2,5 : 5

= 40,16 x (2,5 : 5)

= 40,16 x 0,5

= 40,16 : 2

= 20,08

3. Các bước giải

Cách 1

- Tính khối lượng của 20 thùng sách:

23,5 x 20 = 470 (kg)

- Tính khối lượng của 20 thùng vở:

26,5 x 20 = 530 (kg)

- Tính tổng khối lượng của các thùng sách và vở:

470 + 530 = 1000 (kg)

1000 kg = 1 tấn

Cách 2

- Tính khối lượng của 1 thùng sách và 1 thùng vở:

23,5 + 26,5 = 50 (kg)

- Tính tổng khối lượng của 20 thùng sách và 20 thùng vở:

50 x 20 = 1000 (kg)

1000 kg = 1 tấn

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021