Đáp án phiếu bài tập tuần 18 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1.

a) Đ

b) S

c) Đ

d) S

e) Đ

g) S

2.

a) Đ

b) S

c) Đ

d) S

3. Nối :

Đáp án phiếu bài tập tuần 18 toán 5 tập một (Đề A)

4. D. 4500

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Các bước giải :

Đổi : 2,4 m = 24 dm

Tính diện tích hình tam giác :

24 x 15 : 2 = 180 ().

2. Các bước giải :

Tính chiều cao :

15 x = 9 (dm)

Tính diện tích hình tam giác :

15 x 9 : 2 = 67,5 ().

3. Các bước giải :

Cách 1. Tính độ dài đáy DC của hình tam giác ADC:

10,2 : 3 = 3,4 (cm)

Tính diện tích hình tam giác ADC :

3,4 x 7,5 : 2 = 12,75 ()

Cách 2.

- Tính diện tích hình tam giác ABC:

10,2 x 7,5 : 2 = 38,25 ()

- Tính diện tích hình tam giác ADC :

38,25 : 3 = 12,75 ()

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021