Phiếu bài tập tuần 14 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 14 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 14. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

A. 45,67 : 18 = 2,53 (dư 13)

B. 45,67 : 18 = 2,53 (dư 1,3)

C. 45,67 : 18 = 2,53 (dư 0,13)

D. 45,67 : 18 = 2,53 (dư 0,013)

3. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

4. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Tìm số dư trong phép chia (Phần thập phân của thương có hai chữ số) :

A. 444 B. 0,444

C. 4,44 D. 44,4

5. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó :

PHẦN II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. Tìm số trung bình cộng của :

a) 1,35 ; 2,04 ; 5,16

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

b) 2,34 ; 1,08 ; 10,32 ; 0,06

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

2. Một người có 0,23 tấn gạo. Lần đầu đó bán được số gạo đó, lần sau bán được $\frac{1}{3}$ số gạo còn lại. Hỏi sau hai lần bán gạo thì người đó còn lại mấy tấn gạo ?

Bài giải

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

3. Trong 3 giờ một người đi xe đạp đi được 40,5 km. Trong 2 giờ một người đi xe máy đi được 72,5 km. Hỏi trung bình mỗi giờ xe máy đi nhiều hơn xe đạp bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài giải

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 46 lượt xem