Phiếu bài tập tuần 2 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 2 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 2. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Nối phép tình phân số với kết quả của phép tính đó

2. Đúng ghi Đ ; sai ghi S

a) + $\frac{3}{4}$ = $\frac{5}{4}$

b) = $\frac{11}{4}$

c) = $\frac{1}{5}$

d) = $\frac{13}{5}$

3. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

a) x $\frac{3}{4}$ = $\frac{3}{8}$ c) : $\frac{3}{4}$ = $\frac{8}{3}$

b) x $\frac{3}{4}$ = $\frac{3}{2}$ d) : $\frac{3}{4}$ = $\frac{3}{8}$

e) : $2$ = $\frac{3}{2}$ f) : $2$ = $\frac{3}{8}$

4. Đúng ghi Đ ; sai ghi S :

a) - $\frac{2}{3}$ + $\frac{1}{3}$

= - $\frac{2}{3}$ + $\frac{1}{3}$

= + $\frac{1}{3}$

=

b) + $\frac{1}{3}$

=

= = $1$

c)

= = $1$

d)

=

= = $\frac{1}{2}$

Phần II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. Tìm biết :

a) = $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) = $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) : $\frac{1}{2}$ = $\frac{2}{3}$ x $\frac{3}{4}$

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

d) = $\frac{3}{4} : \frac{9}{8}$

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Một người có kg gạo bán hết trong $3$ lần. Lần đầu người đó bán $\frac{2}{5}$ số gạo, lần thứ hai bán $\frac{7}{9}$ số gạo còn lại. Hỏi lần thứ ba người đó bán bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem