Phiếu bài tập tuần 4 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 4 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 4. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tổng của hai số bằng 456, Số thứ nhất bằng một nửa số thứ hai, Tìm hai số đó.

a) Số thứ nhất : 152 Số thứ hai 304

b) Số thứ nhất : 304 Số thủ hai 152

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đàn gà có 315 con, trong đó số gà mái gấp rưỡi số gà trống. Hỏi đàn gà có bao nhiều con gà mái ?

a) 210 con gà

b) 189 con gà mái

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Cửa hàng bán được số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 36 kg, trong đó số gạo nếp bằng \frac{3}{5} số gạo tẻ. Hỏi mỗi loại gạo cửa hàng bán được là bao nhiêu ki-lô-gam ?

a) 18 kg gao nếp 54 kg gạo tẻ

b) 54 kg gạo nếp 90 kg gạo tẻ

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một nguời dụ định mua 4 kg gạo nếp với giá 7500 đồng 1 kg. Hỏi với số tiền đỏ sẽ mua đuợc bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ với giá 6000 đồng kg ?

a) 6 kg

b) 5 kg

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Có 8 người làm xong 1 công việc trong 6 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày thì cán có bao nhiêu nguời ?

a) 10 người

b) 12 người

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Một người mua 60 cái bút, trong đó số bút xanh gấp rưỡi số bút đỏ. Hỏi người đó mua bao nhiêu cái bút mỗi loại ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Một người làm 5 ngày được 30 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế người đó phải làm trong bao nhiêu ngày để được 48 sản phẩm ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Nhà bếp dữ trữ đủ gạo cho 45 người ăn trong 6 ngày. Hỏi nếu có 54 người ăn thì số gạo đó sẽ đủ trong bao nhiêu ngày ? (biết rằng suất ăn mỗi người là như nhau)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 30 lượt xem