Phiếu bài tập tuần 8 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 8 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 8. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

a) 12.30 = 123 b) 12.30 = 12.300

c) 20.08 = 20.080 d) 20.08 = 200.800

2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

A. 0.0100 = B. 0.0100 =

C. 0.0100 = D. 0.0100 =

3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Viết số thập phân 30,050 dưới dạng gọn nhất :

A. 3,5 B. 30,5 C. 30,005 D. 30,05

4. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Tìm số tự nhiên , biết :

;

a) = 0 b) = 1

;

a) = 36 b) = 37

6. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Tìm chữ số , biết : $\overline{23,x2} < 23.1$

a) = 0 b) = 1

PHẦN II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. Với các chữ số 2; 3; 4 hãy viết các số thập phân có ba chữ số khác nhau, mà mỗi số có hai chữ số ở phần thập phân. Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….....

2. Hãy viết năm số thập phân ở giữa 0 và 0,1. Xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….....

3. Tìm hai số tự nhiên liên tiếp x và y, biết :

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….....

4. Tính bằng cách thuận tiện nhất. Viết kết quả dưới dạng số thập phân.

= ................................=..........................

5. Viết đáp số dưới dạng số thập phân

Hình thoi ABCD có đường chéo AC = m và đường chéo BD gấp đôi AC. Tính diện tích hình thoi đó.

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….....

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem