Đáp án phiếu bài tập tuần 8 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. a) S b) Đ c) Đ d) S

2. D. 0,0100 =

3. D. 30,05

4. a) S b) Đ

5. a) S b) Đ c) S d) Đ

6. a) Đ b) S

PHẦN II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Viết số : 2,34; 2,43; 3,24; 3,42; 4,23; 4,32.

2. Viết số : 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05.

3. Tìm hai số tự nhiên liên tiếp : = 12 và $y$ = 13

4. Tính bằng cách thuận tiện nhất :

= $\frac{1 \times 1}{2 \times 2}$ = $\frac{1}{4}$ = $\frac{25}{100}$ = 0,25

5. Các bước giải :

- Tìm độ dài đường chéo BD: = $\frac{4}{5}$

- Tính diện tích hình thoi : = $\frac{4}{25}$ ($m^{2}$)

($m^{2}$) = $\frac{4 \times 4}{25 \times 4}$ = $\frac{16}{100}$ = $0,16$ ($m^{2}$)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021