Đáp án phiếu bài tập tuần 26 đề A toán 5 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1.

2.

1 giờ 12 phút x 6 = ?

a. 6 giờ 12 phút (S) b. 7 giờ 12 phút (Đ)

2 phút 15 giây x 3 = ...... phút

c. 6,75 (Đ) d. 6,45 (S)

3. 12 giờ 30 phút : 5 = ?

Đáp án: D. 2 giờ 30 phút

4. Người đó làm 18 sản phẩm hết thời gian:

a. 36 giờ 24 phút (S) b. 40 giờ 30 phút (Đ)

5. Thực hiện phép tính đổi 2,4 giờ ra phút

a. 2,4 giờ x 60 = 144 phút (S)

b. 60 phút x 2,4 = 144 phút (Đ)

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm

6.

a. 2 giờ 15 phút x 3 + 30 phút

= 6 giờ 45 phút + 30 phút

= 6 giờ 75 phút

= 7 giờ 15 phút

b. 10 giờ 20 phút : 4 - 38 phút

= 2 giờ 35 phút - 38 phút

= 1 giờ 95 phút - 38 phút

= 1 giờ 57 phút

7.

a. (3 phút 25 giây + 2 phút 45 giây) x 3

= 5 phút 70 giây x 3

= 6 phút 10 giây x 3

= 18 phút 30 giây

b. 7 giờ 12 phút : 3 - 1 giờ 5 phút x 2

= 2 giờ 24 phút - 2 giờ 10 phút

= 14 phút

8. Bài giải:

Thời gian để người đó may hết 6 cái áo là:

1 giờ 35 phút x 6 = 6 giờ 210 phút = 9 giờ 30 phút

Đáp số: 9 giờ 30 phút

9. Bài giải

Thời gian người đó làm xong hai sản phẩm là:

11 giờ 30 phút - 7 giờ 40 phút = 3 giờ 50 phút

Thời gian người đó làm xong một sản phẩm là:

3 giờ 50 phút : 2 = 1 giờ 55 phút

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021