Đáp án phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. a) S b) Đ c) S d) Đ e) S g) Đ

2. C. 3,005

3. a) Đ b) S c) S d) Đ

4.
Đáp án phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề A)

5. C. 0,2345

6.
Đáp án phiếu bài tập tuần 9 toán 5 tập một (Đề A)

PHẦN II. TRÌNH BÀY BÀI LÀM

1. Các bước giải

a) Đổi : 1 giờ = 60 phút

Mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu mét ? 900 \times 60 = 54000 (m)

54000 m = 54 km

b) Đổi : 22 km 500 m = 22500 m

Ô tô đi được 22 km 500 m hết bao nhiêu phút ?

22500 : 900 = 25 (phút)

2. Các bước giải

- Tính lượng gạo : 50 20 = 1000 (kg)

- Tính lượng ngô : 40 25 = 1000 (kg)

-Tính lượng gạo và ngô : 1000 + 1000 = 2000 (kg)

2000 kg = 2 tấn

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021