Phiếu bài tập tuần 10 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 10 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 10. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần I: TRẮC NGHIỆM

1.

2. Đúng ghi Đ ; sai ghi S:

a, 35,7 + 2,46 < 2,46 + 35,7b, 49,75 + 230 > 230 + 49,75
35,7 + 2,46 = 2,46 + 35,749,75 + 230 < 230 + 49,75
35,7 + 2,46 > 2,46 + 35,749,75 + 230 = 230 + 49,75

3.


4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hình chữ nhật có chiều rộng 27,5m, chiều dài hơn chiều rộng 7m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

A. 62m

B. 7,04dm

C. 124m

D. 830dm

5. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Buổi sáng bán 27,5kg kẹo, buổi chiều bán hơn buổi sáng 2,5kg kẹo. Hỏi cả hai buổi bán bao nhiêu ki-lô-gam kẹo?

a) 30 kg b) 57,5 kg

Phần II: TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 18,5 + 40,47 + 25,53

= ................................

= ................................

= ................................

b) 62,48 + 49 + 15,52

= ................................

= ................................

= ................................

2. Tấm vải thứ nhất dài 30,5m; tấm vải thứ hai dài hơn tấm vải thứ nhất là 3,75m. Hỏi cả hai tấm vải dài bao nhiêu mét?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Một bếp ăn trong tuần lễ đầu dùng hết 182,25kg gạo, tuần lễ sau dùng nhiều hơn tuần lễ đầu là 41,5kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà bếp dùng bao nhiêu ki-lô-gam gạo, biết rằng ngày nào cũng dùng gạo?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 78 lượt xem