Phiếu bài tập tuần 17 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 17 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 17. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần I. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

1.1 Tìm 15% của 18:

a) 18 x 100 : 15 = 120 Phiếu bài tập tuần 17 toán 5 tập một (Đề A)

b) 18 x 100 : 15 = 2,7 Phiếu bài tập tuần 17 toán 5 tập một (Đề A)

1.2 Tìm 12,5% của 37,5:

a) 37,5 : 100 x 12,5 = 4,6875 Phiếu bài tập tuần 17 toán 5 tập một (Đề A)

b) 37,5 : 100 x 12,5 = 300 Phiếu bài tập tuần 17 toán 5 tập một (Đề A)

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hình thoi ABCD có độ dài đường chéo AC là 1,2 m độ dài đường chéo BD bằng 75% độ dài đường chéo AC. Tính diện tích hình thoi đó.

A. 0,96

B. 1,96

C. 1,08

D. 0,54

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

3.1 Tìm một số biết 25% của số đó là 16.

a) 16 : 25 x 100 = 64 Phiếu bài tập tuần 17 toán 5 tập một (Đề A)

b) 16 x 25 ; 100 = 4 Phiếu bài tập tuần 17 toán 5 tập một (Đề A)

3.2 Tìm một số biết 3,2% của số đó là 1,5:

a) 15 x 3,2 : 100 = 0,048 Phiếu bài tập tuần 17 toán 5 tập một (Đề A)

b) 15 : 3,2 x 100 = 46,875 Phiếu bài tập tuần 17 toán 5 tập một (Đề A)

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cửa hàng bán được 1,5 tạ gạo, bằng 24% lượng gạo của cửa hàng đó. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 360kg

B. 1600kg

C. 36kg

D. 625kg

Phần II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Một cửa hàng bán được 2 tạ rưỡi gạo nếp và gạo tẻ, trong đó 32% là gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2. Một cửa hàng bán được 2,4 tấn xi măng, bằng 15% lượng xi măng trước khi bán. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu tấn xi măng?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Cửa hàng có 120 chai dầu. Buổi sáng cửa hàng bán được 30% số chai dầu đó; buổi chiều bán được số chai dầu bằng buổi sáng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chai dầu?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem