Phiếu bài tập tuần 12 toán 5 tập một (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 12 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 12. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phiếu bài tập tuần 12 toán 5 tập một (Đề A)

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phiếu bài tập tuần 12 toán 5 tập một (Đề A)

3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2,008 x ….. = 200,8

b) 2,008 x ….. = 20,08

c) 2,008 x ….. = 20080

d) 2,008 x ….. = 2008

4. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Phiếu bài tập tuần 12 toán 5 tập một (Đề A)

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 1,35 m = 13,5 cm Phiếu bài tập tuần 12 toán 5 tập một (Đề A)

c) 2,468 kg = 246,8 g Phiếu bài tập tuần 12 toán 5 tập một (Đề A)

b) 1,35 m = 135 cm Phiếu bài tập tuần 12 toán 5 tập một (Đề A)

d) 2,468 kg = 2468 g Phiếu bài tập tuần 12 toán 5 tập một (Đề A)

6. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm số tự nhiên biết 3,9 x < 6

a) = 1 Phiếu bài tập tuần 12 toán 5 tập một (Đề A)

b)

= 0 Phiếu bài tập tuần 12 toán 5 tập một (Đề A)

= 1 Phiếu bài tập tuần 12 toán 5 tập một (Đề A)

PHẦN II. TRÌNH BÀY CÁCH LÀM

1. Một vòi chảy vào bể trung bình mỗi phút chảy được 27,5 nước. Hỏi trong $\frac{3}{5}$ giờ vòi đó chảy được bao nhiêu lít nước?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

2. Một can chứa 15 dầu. Biết một lít dầu cân nặng 0,8kg. Hỏi cân dầu đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam, biết rằng can rỗng cân nặng 1,5kg?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Trung bình cộng của hai số là 12,35. Tìm hai số đó biết rằng hiệu của chúng bằng 3,3.

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 69 lượt xem