Cách giải bài tập dạng: Tính vận tốc, thời gian, quãng đường đi trong chuyển động đều Toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Dạng toán tính vận tốc, thời gian, quãng đường là một dạng toán cơ bản của toán chuyển động đều. Dạng toán này mô phỏng những hiện tượng hàng ngày xảy ra trước mắt các em. Trong chương trình toán 5, những bài toán thuộc dạng này là không khó. Các con chỉ cần nhớ quy tắc thì sẽ không ngại toán dạng này nhé.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Lý thuyết và phương pháp giải
  • Bài tập áp dụng và hướng dẫn giải

A. LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

  • Các đại lượng trong chuyển động:

Vận tốc kí hiệu là v;

Thời gian kí hiệu là t;

Quãng đường kí hiệu là s.

  • Các công thức tính toán:

Vận tốc = Quãng đường : thời gian (v = s : t)

Ví dụ 1: Một con chuột túi chạy 20 phút với vận tốc không đổi thì chạy được quãng đường dài 16,8km. Tính vận tốc của con chuột túi.

Giải: Ta có t = 20 phút và s =16,8km

nên vận tốc của con chuột túi là:

v = s : t = 16,8km : 20 phút = 0,84 km/phút

Đáp số: 0,84 km/phút

Thời gian = Quãng đường : vận tốc (t = s : v)

Ví dụ 2: Với vận tốc 4,5 km/giờ, một người đi bộ đi hết quãng đường AB dài 11,25km. Tính thời gian người đó đi hết quãng đường AB.

Giải: v = 4,5 km/giờ; s = 11,25km

Thời gian người đó đi hết quãng đường AB là:

t = s : v = 11,25 : 4,5 = 2,5 (giờ)

Đáp số: 2,5 (giờ)

Quãng đường = vận tốc x thời gian (s = v.t)

Ví dụ 3: Một con đại bàng bay với vận tốc 90km/giờ trong 50 phút. Tính độ dài quãng đường mà đại bàng đã bay qua.

Giải: Đổì 1 giờ = 60 phút nên v = 90km/60 phút = 1,5km/phút

Độ dài quãng đường mà đại bàng bay qua là:

s = v x t = 1,5km/phút x 50 phút = 75km

Đáp số: 75km

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Một ô tô khỏi hành từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 10 giờ 15 phút. Tính vận tốc của ô tô, biết quãng đường AB dài 154 km.

Bài 2: Quãng đường AB dài 99km. Một ô tô đi với vận tốc 45km/giờ và đến B lúc 11 giờ 12 phút. Hỏi ô tô đi từ A lúc mấy giờ? Biết dọc đường ô tô nghỉ 15 phút

Bài 3: Một xe tải với vận tốc 34,5km/giờ bắt đầu đi lúc 7 giờ 30 phút và đến nơi lúc 14 giờ 45 phút, nghỉ dọc đường mất 1 giờ 15 phút. Hỏi quãng đường dài bao nhiêu ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Lúc 7 giờ sáng, người thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 20 km/giờ. Cùng lúc tại B, người thứ hai đi cũng khởi hành và đi cùng chiều với người thứ nhất, với vận tốc 12 km/giờ. Biết rằng khoảng cách AB = 6km. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Lúc 7 giờ sáng một ô tô khởi hành từ A đến B với vận tốc 65 km/h. Đến 8 giờ 30 phút một xe ô tô khác xuất phát từ B đến A với vận tốc 75 km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Biết rằng A cách B 657,5 km.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 100 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021