Tìm các số khi biết trung bình cộng

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trong 3 ngày, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 1248 kg gạo. Tính ra tổng số gạo bán ra trong hai ngày đầu nhiều hơn số gạo bán trong ngày thứ ba là 846kg. Hỏi ngày thứ ba bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 5: Cho ba số tự nhiên, biết trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 104, trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba bằng 138, trung bình cộng của số thứ ba và số thứ nhất bằng 120. Tìm ba số đó.

Bài làm:

Bài 4: Tổng số ki-lô-gam gạo bán được trong 3 ngày là:

1248 x 3 = 3744 (kg)

Ngày thứ ba bán được số gạo là:

(3744 - 846) : 2 = 1449 (kg)

Đáp số: 1449kg

Bài 5: Tổng của ba số là:

104 + 138 + 120 = 362

Tổng số thứ nhất và số thứ hai là:

104 x 2 = 208

Số thứ ba là:

362 - 208 = 154

Tổng số thứ hai và số thứ ba là:

138 x 2 = 276

Số thứ nhất là:

362 - 276 = 86

Số thứ hai là:

362 - 154 - 86 = 122

Đáp số: số thứ nhất: 86; số thứ hai: 122; số thứ ba: 154

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021