Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít?

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Hai thùng sữa chứa tổng cộng 20 lít sữa, nếu lấy 3 lít ở thùng thứ nhất và 2 lít ở thùng thứ hai thì số lít sữa ở hai thùng bằng nhau. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít sữa?

Bài 5: Một cửa hàng có 398 lít nước mắm đựng trong hai thùng. Nếu chuyển 50 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai hơn thùng thứ nhất 16 lít. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít?

Bài làm:

Bài 4:

Số lít sữa thừng thứ nhất hơn thùng thứ hai là:

3 - 2 = 1 (lít)

Số lít dầu thùng thứ nhất là:

(20 + 1) : 2 = 10,5 (lít)

Số lít dầu thùng thú hai là:

10,5 - 1 = 9,5 (lít)

Đáp số: Thùng thứ nhất: 10,5 lít; Thùng thứ hai: 9,5 lít

Bài 5: Hiệu số nước mắm ở hai thùng là:

50 + 50 - 16 = 84 (lít)

Số lít nước mắm ở thùng thứ nhất là:

(398 + 84) : 2 = 241 (lít)

Số lít nước mắm ở thùng thứ hai là:

398 - 241 = 157 (lít)

Đáp án: Thùng thứ nhất: 241 lít; thùng thứ hai: 157 lít

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021