Tìm trung bình cộng của các số

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số lẻ có 3 chữ số.

Bài 2: Một đoàn xe chở muối lên vùng cao. Đợt một có 2 xe mỗi xe trở 17 tạ. Đợt 2 có 3 xe mỗi xe chở được 12 tạ. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ muối?

Bài 3: An có 50 viên bi. Bình có nhiều hơn An 9 viên bi nhưng ít hơn cường 9 viên bi. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài làm:

Bài 1: Số lẻ có 3 chữ số là các số từ 101 đến 999.

Số trung bình cộng các số lẻ đó là:

(999 + 101) : 2 = 550

Đáp số: 550

Bài 2: An có số viên bi là:

50 - 9 = 41(viên bi)

Cường có số viên bi là:

50 + 9 = 59 (viên bi)

Cả ba bạn có tổng số viên bi là:

50 + 41 + 59 = 150

Trung bình mỗi bạn có số viên bi là:

150 : 3 = 50 (viên bi)

Đáp số: 50 viên

Bài 3: Cả hai đợt chở được số tạ muối là:

2 x 17 + 3 x 12 = 70 (tạ)

Đoàn xe có tất cả số xe là:

2 + 3 = 5 (xe)

Trung bình mỗi xe chở được số tạ muối là:

70 : 5 = 14 (tạ)

Đáp số: 14 tạ

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021