Cách giải bài dạng: Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó Toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Dạng toán Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó là một trong những dạng toán tương đối khó trong chương trình toán lớp 5. Dưới đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn các con phương pháp giải bài dạng này, các con chú ý cách làm như sau nhé.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Phương pháp giải
  • Bài tập vận dụng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

  • Quy tắc:

Muốn tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó ta lấy giá trị đó chia cho số phần trăm rồi nhân với 100 hoặc lấy giá trị đó nhân với 100 rồi chia cho số phần trăm.

Ví dụ: Số học sinh khá giỏi của một trường tiểu học là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Giải:

  • Cách 1:

Trường đó có tất cả số học sinh là:

552 : 92 x 100 = 600 (học sinh)

Đáp số: 600 học sinh

  • Cách 2:

Trường đó có tất cả số học sinh là:

552 x 100 : 92 = 600 (học sinh)

Đáp số: 600 học sinh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Một lớp có 25% học sinh giỏi, 55% học sinh khá còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh của lớp đó biết số học sinh trung bình là 5 bạn?

Bài 2: Một nông trại nuôi bò và trâu, số bò có 195 con và chiếm 65% tổng số trâu bò. Hỏi số trâu của nông trại là bao nhiêu con?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Một người mua 6 quyển sách cùng loại, vì được giảm giá 10% theo giá bìa nên chỉ phải trả 218700 đồng. Hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Tính tuổi hai anh em biết 62,5% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 2 tuổi và 50% tuổi anh hơn 37,5% tuổi em là 7 tuổi.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021