Bài toán tính diện tích hình thang

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB là 27 cm, đáy lớn CD là 48 cm. Nếu kéo dài đáy nhỏ thêm 5 cm thì diện tích của hình tăng 40 cm2. Tính diện tích hình thang đã cho.

Bài 4: Một thửa ruộng hình thang có diện tích là 361,8 m2. Đáy lớn hơn đáy nhỏ là 13,5 m. Hãy tính độ dài của mỗi đáy, biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 5,6 m thì diện tích thửa ruộng sẽ tăng thêm 3,6 m2.

Bài làm:

Bài 3: Chiều cao của hình thang ABCD là:

40 x 2 : 5 = 16 (cm)

Diện tích hình thang ABCD là:

(27 + 48) x 16 : 2 = 600 (cm2)

Đáp số: 600 cm2

Bài 4: Chiều cao của hình thang là:

33,6 x 2 : 5,6 = 12 (m)

Tổng hai đáy hình thang là:

361,8 x2 : 12 = 60,3 (m)

Đáy nhỏ của hình thang là:

(60,3 - 13,5) : 2 = 23,4 (m)

Đáy lớn của hình thang là:

23,4 + 13,5 = 36,9 (m)

Đáp số: đáy lớn 36,9m; đáy nhỏ: 23,4m

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021