Bài toán tìm số

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Tìm số tự nhiên. Biết rằng khi viết thêm vào bên phải số đó số 52 ta được số mới. Tổng của số mới và số đó bằng 5304.

Bài 5: Trung bình cộng của 3 số là 85. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm 3 số đó.

Bài làm:

Bài 4: Khi viết thêm vào bên phải số đó số 52 ta được số mới tăng 100 lần số với số cũ và thêm 52 đơn vị.

Nếu ta bớt đi ở số mới 52 đơn vị, thì lúc này số mới sẽ gấp 100 lần số cũ và tổng sẽ còn:

5304 - 52 = 5252

Ta có sơ đồ:

Bài toán tìm số

Tổng số phần bằng nhau là:

100 + 1 = 101 (phần)

Số cần tìm là:

5252 : 101 = 52

Đáp số: 52

Bài 5: Tổng 3 số là: 85 x 3 = 255

Khi ta thêm 1 chứ số 0 vào bên phải số thứ hai ta được số thứ nhất, cho ta biết số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai. Gấp 4 lần số thứ hai được số thứ ba, có nghĩa là số thứ ba gấp 4 lần số thứ hai.

Ta có sơ đồ:

Bài toán tìm số

Tổng số phần bằng nhau là:

10 + 1 + 4 = 15 (phần)

Số thứ hai là:

255 : 15 = 17

Số thứ ba là:

15 x 4 = 68

Số thứ nhất là:

17 x 10 = 170

Đáp số: 15; 68 và 170

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021