Một số bài toán dạng tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Hiệu hai số bằng 4104. Biết rằng nếu xóa chữ số 0 ở hàng đơn vị của số bị trừ thì được số trừ. Tìm hai số đó.

Bài 2: Có hai kho thóc, kho A chứa nhiều hơn kho B 60 tấn. Biết sau khi chuyển từ kho A sang kho B 50 tấn thì số thóc còn lại trong kho A bằng số thóc trong kho B. Vậy lúc đầu mỗi kho chưa bao nhiêu tấn thóc?

Bài làm:

Bài 1: Xóa chữ số 0 ở số bị trừ được số trừ, cho ta biết số bị trừ gấp 10 lần số trừ.

Một số bài toán dạng hiệu tỉ toán lớp 5

Hiệu số phần bằng nhau là:

10 - 1 = 9 (phần)

Số trừ là:

4104 : 9 = 456

Số bị trừ là:

456 + 4104 = 4560

Đáp số: 4560 và 456

Bài 2: Sau khi chuyển 50 tấn thóc từ kho A sang kho B thì kho B sẽ nhiều hơn kho A là:

50 x 2 – 60 = 40 (tấn)

Một số bài toán dạng tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số toán lớp 5

Hiệu số phần bằng nhau:

5 – 4 = 1 (phần)

1 phần ứng với 40 tấn vậy số thóc kho A hiện nay là:

40 x 4 = 160 (tấn)

Số thóc kho A ban đầu là:

160 + 50 = 210 (tấn)

Số thóc kho B là:

210 – 60 = 150 (tấn)

Đáp số: Kho A: 210 tấn

Kho B: 150 tấn.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021