Cách giải bài dạng: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số Toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số là bài toán phổ biến ở lớp 5. Dưới đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn các con phương pháp giải bài, các con chú ý cách làm như sau nhé.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Phương pháp giải
  • Bài tập vận dụng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Cách giải chung:

  • Bước 1: Tóm tắt đề toán bằng sơ đồ đoạn thẳng (Chú ý: Vẽ các phần phải bằng nhau)
  • Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau.
  • Bước 3: Tìm giá trị một phần.

Giá trị một phần = Hiệu : Hiệu số phần bằng nhau.

  • Bước 4: Tìm từng số cần tìm:

Số bé = Giá trị một phần × Số phần của số bé (Hoặc Số lớn - hiệu)

Số lớn = Giá trị một phần × Số phần của số lớn (Hoặc Số bé + hiệu)

  • Bước 5: Kết luận đáp số

Ví dụ: An có nhiều hơn Bình 12 quyển vở. Tìm số vở của mỗi bạn. Biết rằng số vở của An gấp 4 lần số vở của Bình.

Giải: Ta có sơ đồ:

Cách giải bài dạng: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số Toán lớp 5

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 - 1 = 3 (phần)

Số vở của Bình là:

12 : 3 = 4 (quyển vở)

Số vở của An là:

12 + 4 = 16 (quyển vở)

Đáp số: An: 16 quyển; Bình: 4 quyển

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Hiệu hai số bằng 4104. Biết rằng nếu xóa chữ số 0 ở hàng đơn vị của số bị trừ thì được số trừ. Tìm hai số đó.

Bài 2: Có hai kho thóc, kho A chứa nhiều hơn kho B 60 tấn. Biết sau khi chuyển từ kho A sang kho B 50 tấn thì số thóc còn lại trong kho A bằng số thóc trong kho B. Vậy lúc đầu mỗi kho chưa bao nhiêu tấn thóc?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Có 3 nhóm học sinh đi lao động. Nếu lấy số học sinh của nhóm thứ nhất chia đều cho 2 nhóm kia thì số học sinh của 3 nhóm sẽ bằng nhau. Nếu bớt ở nhóm thứ nhất 3 em thì số học sinh còn lại của nhóm này sẽ bằng tổng số học sinh của 2 nhóm kia. Tính số học sinh đi lao động?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Một học sinh đang giải toán, đáng lẽ phải chia một số chia hết cho 3 rồi cộng thương với 8, thì lại lấy số đó nhân với 3 rồi lấy tích trừ đi 8.Mặc dù vậy, đáp số vẫn đúng. Hãy tìm số đã cho.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021