Cách giải bài dạng: Tìm số trung bình cộng Toán lớp 5

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Trung bình cộng là dạng toán mới được học trong chương trình Toán 4 và tiếp tục được nâng cao trong chương trình Toán 5. Dạng toán này thường xuất hiện trong các đề kiểm tra và đề thi. Dưới đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn các con phương pháp giải bài, các con chú ý cách làm như sau nhé.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Phương pháp giải
  • Bài tập vận dụng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

- Khái niệm trung bình cộng: “Số trung bình cộng là thương giữa tổng các số hạng trong dãy số đã cho với số số hạng”.

Ví dụ: Tìm số trung bình cộng của các số sau: 10,61; 22,03; 7,38 và 35,98

Giải:

Trung bình cộng của các số trên là:

(10,61 + 22,03 + 7,38 + 35,98) : 4 = 19

- Để giải các bài toán trung bình cộng, các con cần nhớ công thức sau:

  • Tính trung bình cộng của n số:

(a1 + a2 + .... + an): n

(Tổng các số hạng : số số hạng)

  • Muốn tính tổng của các số:

(Số trung bình cộng x số số hạng)

  • Trung bình cộng của một dẫy số cách đều:

(số cuối + số đầu) : 2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số lẻ có 3 chữ số.

Bài 2: Một đoàn xe chở muối lên vùng cao. Đợt một có 2 xe mỗi xe trở 17 tạ. Đợt 2 có 3 xe mỗi xe chở được 12 tạ. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ muối?

Bài 3: An có 50 viên bi. Bình có nhiều hơn An 9 viên bi nhưng ít hơn cường 9 viên bi. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trong 3 ngày, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 1248 kg gạo. Tính ra tổng số gạo bán ra trong hai ngày đầu nhiều hơn số gạo bán trong ngày thứ ba là 846kg. Hỏi ngày thứ ba bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 5: Cho ba số tự nhiên, biết trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 104, trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba bằng 138, trung bình cộng của số thứ ba và số thứ nhất bằng 120. Tìm ba số đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 6: Nhân dịp khai giảng, Mai mua 10 quyển vở, Lan mua 12 quyển vở, Đào mua số vở bằng trung bình cộng của hai bạn trên, Cúc mua hơn trung bình cộng của cả 3 bạn 14 quyển. Hỏi Cúc mua bao nhiêu quyển vở?

Bài 7: An có 20 viên bi, Bình có số bi bằng số bi của An. Chi có số bi hơn mức trung bình cộng của cả ba bạn là 6 viên bi. Hỏi Chi có bao nhiêu viên bi?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 8: Việt có 18 viên bi, Nam có 16 bi, Hòa có số bi bằng trung bình cộng của Việt và Nam, Bình có số bi kém trung bình cộng của cả 4 bạn là 6 bi. Hỏi BÌnh có bao nhiêu viên bi?

=> Xem hướng dẫn giải