Bài toán tính diện tích hình tròn

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Hình tròn A có chu vi 219,8 cm, hình tròn B có diện tích 113,04 cm2. Hình tròn nào có bán kính lớn hơn?

Bài 6: Tìm diện tích hình vuông biết diện tích hình tròn là 50,24 cm2.

Bài toán tính diện tích hình tròn

Bài làm:

Bài 5: Bán kính hình tròn A là :

219,8 : 3,14 : 2 = 35 (cm) = 3,5 dm.

Gọi r là bán kính hình tròn B ta có :

r2 = 113,04 : 3,14 = 36 (dm)

=> r x r = 6 x 6 dm

=> r = 6 dm

Vì 6 > 3,5 nên bán kính hình tròn B lớn hơn bán kính hình tròn A

Bài 6: Gọi r là bán kính của hình tròn

Diện tích của hình tròn là:

S = r2 x 3,14 = 50,24 (cm2)

=> r x r = 16 = 4 x 4

=> r = 4 (cm)

Số đo đoạn thẳng BD là:

4 x 2 = 8 (cm)

Diện tích tam giác ABD là:

8 x 4 : 2 = 16 (cm2)

Diện tích hình vuông ABCD là:

16 x 2 = 32 (cm2)

Đáp số: 32cm2

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021