Bài toán tìm giá trị của một số khi biết tỉ số phần trăm

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Dũng có 75 viên bi gồm hai màu: xanh và đỏ. Số bi xanh chiếm 40% tổng số bi. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi xanh? Bao nhiêu viên bi đỏ?

Bài 2: Một tấm vải sau khi giặt xong bị co mất 2% chiều dài ban đầu. Giặt xong tấm vải chỉ còn 24,5m. Hỏi trước khi giặt tấm vải dài bao nhiêu mét?

Bài làm:

Bài 1: Dũng có số viên bi xanh là:

75 x 40 : 100 = 30 (viên bi)

Dũng có số viên bi đỏ là:

75 - 30 = 45 (viên bi)

Đáp số: 30 bi xanh; 45 bi đỏ

Bài 2: Nếu xem chiều dài ban đầu của tấm vải là 100% thì chiều dài còn lại so với chiều dài ban đầu của tấm vải là:

100% - 2% = 98%

Chiều dài ban đầu của tấm vải là:

24,5 : 100 x 98 = 25 (m)

Đáp số: 25 m vải

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021