Cách giải bài dạng: Tìm tỉ số phần trăm của hai số toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Dạng toán tìm tỉ số phần trăm của hai số là một trong những dạng toán tương đối khó trong chương trình toán lớp 5 nhưng nó lại là dạng toán có nhiều ứng dụng trong thực tế. Dưới đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn các con phương pháp giải bài dạng này, các con chú ý cách làm như sau nhé.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Phương pháp giải
  • Bài tập vận dụng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

  • Tỉ số của hai số được viết dưới dạng phần trăm được gọi là tỉ số phần trăm của hai số đó.
  • Quy tắc tìm tỉ số phần trăm: Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta làm như sau:

- Tìm thương của a và b

- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được

  • Lưu ý: Khi tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta có thể viết gọn thành

.100%

Ví dụ: Trong 80kg nước biển có 2,8kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

Giải: Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:

2,8 : 80 x 100% = 3,5%

Đáp số: 3,5%

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Một trường có 480 học sinh, trong đó có 120 học sinh tiên tiến. Hỏi số học sinh tiên tiến chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh toàn trường?

Bài 2: Mẹ đi chợ về mua 8 lít nước mắm, trong đó có 3 lít nước mắm loại một, còn lại là nước mắm loại hai. Hỏi:

a. Số nước mắm loại một chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số nước mắm?

b. Tỉ số phần trăm giừa số lít nước mắm loại một và số lít nước mắm loại hai là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Cuối năm học, một cửa hàng hạ giá bán vở 20%. Hỏi với cùng một số tiền như cũ, một học sinh sẽ mua thêm được bao nhiêu phần trăm số vở?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Giá bán một mét vải là 12000 đồng. Người bán hàng bán mỗi mét vải lãi 2400 đồng. Hỏi số tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm giá bán và bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021