Tính lượng nước cần đổ thêm

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lã vào 400 gam nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%?

Bài làm:

Bài 4: Lượng muối chứa trong 400 nước biển có 4% muối là:

400 x 4 : 100 = 16 (g)

Dung dịch chứa 2% muối tức là: Cứ có 100 g nước thì có 2g muối.

Để có 16 gam muối cần có số lượng nước là:

100 : 2 x 16 = 800(g)

Lượng nước phải đổ thêm vào là:

800 – 400 = 400 (g)

Đáp số: 400 g

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021