Hỏi số tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm giá bán và bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Giá bán một mét vải là 12000 đồng. Người bán hàng bán mỗi mét vải lãi 2400 đồng. Hỏi số tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm giá bán và bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

Bài làm:

Bài 4: Giá bán mỗi mét vải là:

12000 + 2400 = 14400 (đồng)

Số tiền lãi bằng số phần trăm giá bán là:

2400 : 14400 x 100% = 16,67 %

Số tiền lãi bằng số phần trăm tiền vốn là:

2400 : 12000 x 100% = 20 %

Đáp số: 16,67% và 20%

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021