Cách giải bài dạng: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu Toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu là dạng toán đã được học ở lớp 4. Trong chương trình lớp 5, các con sẽ được học dạng toán này với các bài tập nâng cao hơn. Dưới đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn các con phương pháp giải bài, các con chú ý cách làm như sau nhé.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Phương pháp giải
  • Bài tập vận dụng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Cách giải chung:

  • Cách 1: - Số lớn = (tổng + hiệu): 2

- Số bé = số lớn – hiệu (hoặc tổng - số lớn)

  • Cách 2: - Số bé = (tổng – hiệu) : 2

- Số lớn = số bé + hiệu (hoặc tổng – số bé)

Ví dụ: Tổng của hai số là một số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 5. Biết nếu thêm vào số bé 35 đơn vị thì ta được số lớn. Tìm mỗi số ?

Giải:

Số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 5 là: 995. Vậy tổng hai số là 995

Số lớn là:

(995 + 35) : 2 = 515

Số bé là:

995 – 515 = 480

Đáp số: 480 và 515

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 7652. Hiệu lớn hơn số trừ 798 đơn vị. Hãy tìm phép trừ đó ?

Bài 2: Mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 48m, chiều dài hơn chiều rộng 4m. Hỏi diện tích của mảnh vườn là bao nhiêu m2?

Bài 3: Tìm hai số biết rằng tổng của chúng bằng số lớn nhất có hai chữ số và hiệu của chúng bằng tích hai chữ số đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Hai thùng sữa chứa tổng cộng 20 lít sữa, nếu lấy 3 lít ở thùng thứ nhất và 2 lít ở thùng thứ hai thì số lít sữa ở hai thùng bằng nhau. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít sữa?

Bài 5: Một cửa hàng có 398 lít nước mắm đựng trong hai thùng. Nếu chuyển 50 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai hơn thùng thứ nhất 16 lít. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 6: Tìm 3 số có tổng là 1978. Biêt số thứ nhất hơn tổng hai số kia 58. Nếu bớt ở số thứ hai đi 36 đơn vị thì được số thứ ba.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021