Tính số học sinh đi lao động

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Có 3 nhóm học sinh đi lao động. Nếu lấy số học sinh của nhóm thứ nhất chia đều cho 2 nhóm kia thì số học sinh của 3 nhóm sẽ bằng nhau. Nếu bớt ở nhóm thứ nhất 3 em thì số học sinh còn lại của nhóm này sẽ bằng tổng số học sinh của 2 nhóm kia. Tính số học sinh đi lao động?

Bài làm:

Bài 3: Phân số chỉ số học sinh còn lại của nhóm 1 sau khi chia đều cho 2 nhóm kia là:

1 – = $\frac{3}{5}$ (nhóm 1)

Mỗi nhóm 2 và 3 nhận được là:

: 2 = $\frac{1}{5}$ (nhóm 1)

Phân số chỉ số học sinh của nhóm 2 và 3 là:

– $\frac{1}{5}$ = $\frac{2}{5}$ (nhóm 1)

Phân số chỉ tổng số học sinh của nhóm 2 và nhóm 3 là:

x 2 = $\frac{4}{5}$ (nhóm 1)

Phân số chỉ 3 học sinh bớt ở nhóm 1 là:

1 – = $\frac{1}{5}$ (nhóm 1)

Số học sinh nhóm 1 là:

3 x 5 = 15 (em)

Tổng số học sinh 2 nhóm 2 và 3 là:

15 x = 12 (em)

Số học sinh đi lao động:

15 + 12 = 27 (học sinh)

Đáp số: 27 học sinh

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021